ပညာရွိအမတ္ႀကီး ဦးေပၚဦး 

                                         ပညာရွိအမတ္ႀကီး ဦးေပၚဦး သည္သကၠရာဇ္ ၁၁၂၁ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလၿပည့္ေက်ာ္ ၅ရက္ ၊တနဂၤေႏြေန႔တြင္

ေၿမဒူးေအာက္တုိက္တန္႔ဆည္ရြာ(တန္႔ဆည္ၿမိဳ႕)တြင္ ဖြားၿမင္ခဲ့ပါသည္။မေကြးတုိင္း ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ ေရႊလင္းဆြဲႀကီး ရြာသူႀကီး မိသားတစ္စုသည္ သူႀကီး အာဏာအလုခံရသၿဖင့္ သူႀကီးသစ္၏ရန္ကုိေၾကာက္၍ ေၿမဒူးေအာက္တုိက္တန္႔ဆည္ရြာသုိ႔လာ

ေရာက္တိမ္းေရွာင္ခဲ့သည္။

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola